GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68955
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Slettmoene
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rendalen (1918-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 612064 Y-koord: 6875388
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et område med sorterte masser, stedvis sandig, men også grovere med grus og stein. Mektigheten er begrenset til maksimalt 3-4 meter over morene. Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Det er to mindre massetak i forekomsten, hvorav det ene er brukt som søppelplass. Massene kan brukes til setervegen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Haug/rygg

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 611794 Y-koord: 6875530

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. bilde tatt mot norøst

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 612020 Y-koord: 6875249

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse