GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68961
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Elvål
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 607981 Y-koord: 6866790
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er registrert med stiplet omriss fordi kornstørrelse og mektighet på nyttbare masser varierer sterkt, og er vanskelig å avgrense uten detaljert kartlegging. To mindre arealer er volumbergegnet. Stedvis består massene av kvabb, andre steder ensgradert sand, mens det også kan finnes grove masser som grus og stein. I massetak 1 er massene grove og godt egnet for knusing til vegformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 99695 m2.
Volum : 498472 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 20% Stein : 15%
Skog : 80% Sand : 35%
Grus : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 607720 Y-koord: 6867792

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde tatt mot nord.

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 35%
Grus : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 608136 Y-koord: 6865868

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse