GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68967
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hårset
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rendalen (1918-1)
Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 609570 Y-koord: 6862320
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten inneholder sannsynligvis i det alt vestenligste sand, men stedvis også grovere masser som grus og stein. Det er få snitt som gir direkte innsyn i massene. Forekomsten bør derfor undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 650019 m2.
Volum : 6500195 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 5%
Dyrka mark : 10% Grus : 25%
Skog : 85% Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 609570 Y-koord: 6862319

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse