GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68985
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brenninga
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stor-Elvdal (1918-3)
Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 596431 Y-koord: 6848398
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ligger på østsiden av Glomma ved Atnaosen og omfatter ei terrasseflate ut mot elva med sorterte, i hovedsak sandige masser. Stedvis finnes noe grus i overflaten. I de høyereliggende områder inn mot dalsiden består massene av morenemateriale. Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Massene synes ikke å være godt egnet til tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 596031 Y-koord: 6847363

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse