GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68987
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedalsvegen
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hanestad (1918-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 595898 Y-koord: 6849028
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et område registrert med stiplet omriss. Et område sør i forekomsten som består av rygger med sortert sand og grus er heltrukket og volumberegnet. For øvrig innen området er sammensetningen varierende. Det er et massetak i ryggformene i sør hvor massene synes å ha egenskaper egnet for tekniske formål. Beliggenheten gjør imidlertid massene best egnet for lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 29994 m2.
Volum : 179963 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 5%
Skog : 95% Grus : 35%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 595786 Y-koord: 6848322

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse