GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69017
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjøli
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Evenstad (1917-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622852 Y-koord: 6818166
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Massene varierer i sammensetning fra morenemasser til sortert sand. Det er et nedlagt massetak på oversiden av vegen. Materialet i forekomsten synes ikke å ha spesielt gode egenskaper til tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Vifte
: Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622871 Y-koord: 6818524

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse