GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69025
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bekken
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordre Osen (2017-4)
Elvdal (2018-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 642399 Y-koord: 6821662
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av sorterte masser, hovedsakelig sand, men også med varierende innhold av grus. Forekomsten er registrert med stiplet omriss som indikerer at det innen området finnes masser, men at kvaliteten til byggetekniske formål må undersøkes nærmere. Et lite område i sør mot kommunegrensen er volumbergnet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 111089 m2.
Volum : 222179 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse