GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69031
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergemyrbekken
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Elvdal (2018-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 637815 Y-koord: 6836925
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak med vannbehandlet morenemateriale. Massene er brukt og kan brukes til lokale vegformål. Tilsvarende masser finnes flere steder i området, men er ikke registrert som forekomst.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 637814 Y-koord: 6836925

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse