GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69045
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Renåvangen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Storsjøen (1918-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 625948 Y-koord: 6846084
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et område med sortert materiale, i det alt vesentligste sand. Forekomsten er registrert med stiplet omriss som indikerer at det innen området finnes sorterte masser, men utbredelse, mektghet og kvalitet er usikker med hensyn til bruk til tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 626122 Y-koord: 6846088

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Lite nedlagt masstak

Kornfraksjoner

Grus : 5%
Sand : 95%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse