GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69053
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Horndalen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Rendalen (1918-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 622074 Y-koord: 6867232
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er registrert med stiplet omriss og omfatter et område vest for Horndalen. Massene består av grove masser med grus og stein som kan knuses til vegformål. Forekomsten er den best egnede til vegformål langs Sølensjøvegen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Morene

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 45%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 621907 Y-koord: 6867304

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Ikke angitt
2. Massetak for vegvedlikehold sett mot sør

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 45%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse