GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69163
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Granum
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Tynset (1619-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 602588 Y-koord: 6919192
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse i dalsiden. Terrassen er stedvis smal og har innslag av morenemateriale fra lia ovenfor og av finkornige bresjøsedimenter. I deler av forekomsten er det grov grus og stein i overflaten. For øvrig, og spesielt i dypere lag, er sand den dominerende kornstørrelse. Veien går på terrassen og det er også noe bebyggelse og dyrka mark.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 817117 m2.
Volum : 4085584 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15% Stein : 15%
Dyrka mark : 30% Grus : 35%
Skog : 55% Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 602588 Y-koord: 6919192

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 603268 Y-koord: 6919822

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse