GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75299
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsheim-eskeren
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 574949 Y-koord: 6775097
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en esker hvor et snitt ved veien viser ensgradert sand. Trolig består hele ryggsystemet av samme materiale. I et lite massetak ved veien har materialet karakter som morene. Forekomsten inneholder ikke masser egnet til tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Morene : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 17311 m2.
Volum : 34621 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Grus : 30%
Sand : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 574923 Y-koord: 6775154

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse