GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75305
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Borud-Hov
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 577095 Y-koord: 6771971
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av ensgradert grus med lite sand og stein, og er ikke aktuell for kommersiell utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 244149 m2.
Volum : 732447 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 5%
Bebygd : 25%
Dyrka mark : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 577119 Y-koord: 6771692

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse