GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75307
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Balung
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 577116 Y-koord: 6773067
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning som ligger ned mot Mjøsa og som ikke er aktuell for utnyttelse til tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 46073 m2.
Volum : 92145 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 5% Grus : 50%
Bebygd : 30% Sand : 50%
Dyrka mark : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse