GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75329
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fåberg Kirke
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 574583 Y-koord: 6781307
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av grus i området rundt prestegården. Sydover og østover ved Jørstad Nordre består massene av ensgradert grovsand med noe fin grus, dvs. 85% sand og 10-15% grus. Ved Jørstad Søre består løsmassene av ensgradert grov sand, muligens finere mot dypet. Gjennomsnittlig mektighet er 3-5 meter. Forekomsten er generelt for finkornig til å vurderes som godt egnet som byggeråstoff. Ved en framtidig endring av arealbruken, må imidlertid også muligheten for utnyttelse til slike formål vurderes.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dalfylling

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 205461 m2.
Volum : 1232765 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15% Grus : 5%
Dyrka mark : 35% Sand : 95%
Skog : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse