GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75335
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gausa
(Sist oppdatert 15.sep.2000)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Follebu (1817-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575016 Y-koord: 6781095
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter elvevifta langs Gausa fra Flifet Nordre til Lågen og elvesletta nedover langs Lågen. Gjennomsnittlig mektighet på forekomsten er 2 meter. Mektigheten begrenser muligheten for kommersiell drift, selv om forekomsten inneholder egnede masser.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 2552338 m2.
Volum : 5104676 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 25% Stein : 10%
Dyrka mark : 75% Grus : 40%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 575016 Y-koord: 6781096

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse