PUKKDATABASEN

Forekomstområde 75355
Lillehammer (3405) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tråset
(Sist oppdatert 26.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lillehammer (1817-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576270 Y-koord: 6776947
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Svartskifer
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger 2 km vest for Lillehammer, midt i den slake stigningen opp fra Mjøsa. Skogbevokst område med relativt stort overdekke. Nedlagt steinbrudd i brøttum-sparagmitt og svart leirstein. Arkosen er fin- til middelskornet, og gjennomvevd av kvartsårer i cm/mm-skala. Underliggende leirstein er stedvis homogen, men overveiende skifrig. Bruddet er drevet i en 7-8 meter tykk pakke av sparagmitt over såle av leirstein. Bruddet har en stuffhøyde på ca. 10 meter. I forlengelsen av uttaket er det dyrka mark. Bruddet er drevet ned i svartskiferen og en del av denne bergarten er med i det produserte materialet. Dette kan ha negativ innvirkning på kvaliteten. Litra A/S tar sporadisk ut masser som blir knust med mobil knuser og transportert til Hovemoen for bruk etter behov. Kvaliteten på massene og bruksområder for massene er avgjørende for forekomstens betydning som ressurs.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 576260 Y-koord: 6776940

Betydning : Liten betydning
Dom. bergart : Arkose


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse