GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75379
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Galtestadfløyten
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvik (1816-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 584001 Y-koord: 6755846
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetningen er i det vesentligste dyrket opp. Mektighetene varierer fra 0.5-3 meter over grunnvannsspeilet. Området som er mengdevurdert, og som blir betraktet som en ressurs er det breelvavsatte materialet i sørvest. Forekomsten anses ikke som noen viktig byggeråstoffressurs, men kan utnyttes til private formål i nærområdet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Andre

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 29668 m2.
Volum : 89005 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Stein : 15%
Grus : 25%
Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse