GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75403
Gjøvik (3407) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugom
(Sist oppdatert 27.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvik (1816-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 579278 Y-koord: 6749495
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med varierende innhold av sand, grus og stein. Stedvis meget godt rundet grus og stein godt egnet for knusing. Mer sandig materiale i andre deler. Det tas sporadisk ut masser fra to massetak i forekomsten. Forekomsten er viktig i forsyningen av byggeråstoff.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Andre

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 220029 m2.
Volum : 1100147 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 10% Stein : 5%
Dyrka mark : 25% Grus : 45%
Skog : 65% Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 579277 Y-koord: 6749496

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetaket sett mot sørvest
2. Sandpakke i vestre del av stuffen

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 15%
Sand : 25%
Grus : 58%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 579026 Y-koord: 6749282

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 8%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse