GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75605
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassvenda
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skridulaupen (1418-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 422480 Y-koord: 6871933
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Liten esker på sørsiden av Østre Vassvendtjønna og Vassvenda. Det er tatt ut ca. 15-20000 m3 i midten av ryggen som avtar i mektighet mot vest. Østover synes eskeren å ha en mektighet ca. 100 meter fra det tidligere uttaket på ca. 2-3 meter. Et grovt overslag over resterende masser gir 5-6000 m3.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : .12 m. Areal : 55751 m2.
Volum : 6690 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 30% Blokk : 5%
Annet : 70% Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 422480 Y-koord: 6871933

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse