GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75607
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vulua
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Torsvatnet (1319-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 435098 Y-koord: 6876427
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Ved gården Øyom ligger rester av ei vifte bygd ut av elva Jora. Elva går i fjell og angir mektigheten på forekomsten. På vestsiden av elva er mektighetene små med flere fjellblotninger. Private små massetak ved gårdene Båtberget og Granmorka har ca. 3-2 meter gravedybde og består hovedsakelig av sand. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 1.15 m. Areal : 955869 m2.
Volum : 1099249 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2%
Bebygd : 4%
Dyrka mark : 10%
Skog : 85%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse