GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75609
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Billingen
(Sist oppdatert 02.sep.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Torsvatnet (1319-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 440439 Y-koord: 6875816
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Avsetningen er avsatt som i ei vifte fra elva Tora. I de øvre deler er avsetningen avsatt direkte på fjell, på nedsiden av veien synes morenemateriale å begrense mektigheten. Mektigheten varierer fra 3-8 meter, kornstørrelsen domineres av sand men det er en del stein og blokk i overflaten. Statens vegvesen har tatt ut masser i området, men dette er nå nedlagt og tilsådd. Prøven er tatt i veiskjæring ovenfor det tidligere massetaket. Restmasser i området utgjør mer enn 250.000 m3. Forekomsten synes lite aktuell for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 1.45 m. Areal : 338430 m2.
Volum : 490724 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2% Stein : 5%
Skog : 39% Grus : 20%
Dyrka mark : 59% Sand : 75%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 440318 Y-koord: 6876193

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse