GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75611
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Føysa
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Torsvatnet (1319-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 440763 Y-koord: 6875600
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten består av rygger på begge sider av Føysa med mektigheter fra 1-15 meter. Massene består hovedsakelig av sand med en del grus-stein/blokk i overflaten. Statens vegvesen har tidligere gjort en del undersøkelser i området, og noe masse er tatt ut nærmest veien. Et grovt overslag vil si at området inneholder 0,7-1 million m3 med varierende kornstørrelse og kvalitet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 1.00 m. Areal : 834420 m2.
Volum : 834420 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 1% Grus : 30%
Skog : 40% Sand : 70%
Annet : 59%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 440763 Y-koord: 6875600

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse