GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75613
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vuluvatnet
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Torsvatnet (1319-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 438000 Y-koord: 6876166
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten består av ryggformer fra dalsiden ut mot elva. Sorterte masser i toppen, morenemateriale under. Mektighetene varierer fra 1-3 meter inne ved dalsiden, mot elva er mektighetene opp til 10 meter. Grunnvannsutslag er observert i overgangen til morenematerialet. Massene er finkornige, ofte ensgradert sand-finsand med noe grovere masser stein/blokk i overflaten og noe grus i topplaget. Et grovt overslag gir minimum 800000 m3.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Dødisterreng
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 2.14 m. Areal : 526457 m2.
Volum : 1126618 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse