GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75619
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Pollmoen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 442423 Y-koord: 6869662
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten inneholder i de sentrale delene grovt materiale med stein og blokk i overflaten. På østsiden, mot Pollvatnet, består massene av sand. Det er rimelig å anta at de samme massene finnes under topplaget også på vestsiden av avsetningen. Det er ikke tatt prøve fra forekomsten. Totalt kan avsetningen inneholde fra 3-500.000 m3 sorterte masser, men det meste vil være for finkornig til å være særlig egnet til tekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 1.00 m. Areal : 260975 m2.
Volum : 260975 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1% Grus : 10%
Dyrka mark : 9% Sand : 90%
Skog : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 442422 Y-koord: 6869662

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse