GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75621
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Barlund
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 457126 Y-koord: 6863769
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Avsetningen ligger som en rygg (esker) parallelt med elva. Massene består hovedsakelig av sand med noe grus og stein i overflaten. Mektigheten varierer fra 3-15 meter. Det er tatt ut masser ved Barlund. Statens vegvesen har utført en del undersøkelser som tyder på at under maksimalt 8-10 meter finnes morene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 736509 m2.
Volum : 3682547 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Stein : 5%
Bebygd : 10% Grus : 25%
Dyrka mark : 25% Sand : 70%
Skog : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 457126 Y-koord: 6863769

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama av uttaket sett mot sør
2. Stuff vest i massetaket

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 456816 Y-koord: 6863938

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse