GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75623
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hyrve
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 458791 Y-koord: 6863174
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er en markert haug/ryggform, ca. 10 meter mektig, bestående hovedsakelig av sand. Det er noe grovere materiale i det horisontale topplaget, og i enkelte partier i de underliggende skrålagene. Forekomsten vurderes som en viktig lokal ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 137997 m2.
Volum : 689986 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 3% Stein : 5%
Massetak : 10% Grus : 30%
Dyrka mark : 15% Sand : 65%
Skog : 72%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 458791 Y-koord: 6863174

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Stuff i uttak sett mot nord

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse