GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75625
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bissmoen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 461540 Y-koord: 6861611
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er et breelvdelta og en ryggform (esker) som omfatter hele Bismo sentrum. Materialet i de øvre partier synes å være en del grovere med godt rundet grus og stein enn det som er sett lenger oppe i dalen. Ryggen ser ut til å være en naturlig fortsettelse av avsetningen som strekker seg vestover på sørsiden av elva (forekomst 13). Bismoavsetningen inneholder masser godt egnet til tekniske formål, men er for en stor del båndlagt av industri,- og boligformål og derfor uaktuell for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker

Størrelse
Mektighet : 1.99 m. Areal : 1654053 m2.
Volum : 3291566 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 0% Stein : 5%
Dyrka mark : 15% Grus : 30%
Skog : 35% Sand : 65%
Bebygd : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse