GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75627
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordberg
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 453868 Y-koord: 6864723
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Avsetningen strekker seg fra Furuly og nedover langs dalen, mektigheten varierer noe, men gjennomsnittlig er den 3-5 meter. Undersøkelser i et område ved Aaboen, vest for Nordberg kirke viser ca. 5 meter sand og grus. I NGU Rapport 93.148 er grusørene fra Dønfossen og 2,5 km nedstrøms befart. De grovkornige ørene varierer fra 1-3 meter i mektighet. I perioden 1982-85 ble det tatt ut betydelige mengder elvegrus. Elveavsetningene er i liten grad fornybar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 1.00 m. Areal : 1532842 m2.
Volum : 1532842 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 4% Stein : 3%
Skog : 38% Grus : 22%
Dyrka mark : 58% Sand : 75%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse