GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75629
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bissmo bru
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 460274 Y-koord: 6862560
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er en ryggform som i det alt vesentligste består av sand. Mektighet opp til 10-12 meter, men det er en fjellskjæring langs veien. Ryggformen fortsetter over i forekomst 11.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Esker

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 474766 m2.
Volum : 2848594 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 0% Grus : 10%
Bebygd : 5% Sand : 90%
Dyrka mark : 25%
Skog : 70%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 460274 Y-koord: 6862560

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse