GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75631
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hole
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464082 Y-koord: 6861445
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning langs dalsiden. Lengst sør er det ryggformer som muligens er erosjonsrester. Mektighetene varierer en del fra 12 meter i sør til 6 meter ved Hole. Området består av jordbruksareal/bebyggelse og kornstørrelsen i store deler av avsetningen gjør den lite egnet til teknisk bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.90 m. Areal : 514896 m2.
Volum : 2008093 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 0% Grus : 10%
Bebygd : 5% Sand : 90%
Skog : 40%
Dyrka mark : 55%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464082 Y-koord: 6861445

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 465111 Y-koord: 6861455

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 18%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse