GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75633
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Auravifta
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466112 Y-koord: 6860991
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Breelvavsatt vifte ved utløpet av Aura. Forekomsten gjelder den delen som ligger på nedsiden av veien. Materialet består hovedsakelig av sand men også av en del grus i partier. Mektigheter opp til 5 meter. I tilknytning til elva er det en del elveavsatt materiale. I området ved Auras utløp viser tidligere undersøkelser av Statens vegvesen god velgradert grus. Det er tatt ut noe grus fra forekomsten, men disse er ikke registret i databasen.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Esker
: Breelvavsetning : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 720704 m2.
Volum : 1441408 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 1%
Bebygd : 5%
Dyrka mark : 30%
Skog : 64%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse