GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75637
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatmoen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 462042 Y-koord: 6858712
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er en stor breelvavsetning med grov, lagdelt grus. På vestsiden av elva går deltaflata over i en smal terrasse og en ganske svær ryggform (esker), slik at det også ovenfor deltaet ligger betydelige mengder grus og sand. Forekomsten er en meget viktig lokal ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 5.91 m. Areal : 661971 m2.
Volum : 3912247 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Stein : 5%
Skog : 98% Sand : 35%
Grus : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 462043 Y-koord: 6858712

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama av massetaket sett mot vest
2. Massetaket sett mot sør

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Sand : 35%
Grus : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 462027 Y-koord: 6858512

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 15%
Sand : 35%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse