GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75643
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bruvold
(Sist oppdatert 06.sep.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Pollfoss (1518-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 450393 Y-koord: 6864553
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er ei stor vifte som inneholder grovt breelv- og elvemateriale. Noe blokk og mye stein. Størstedelen av vifta ligger 2-3 meter over grunnvannsspeilet og mye av arealet er oppdyrket. Vest for vifta, er det et område med haug- og ryggform. Disse inneholder enkelte steder ren grus og sand. Likeså finnes mange mindre ryggformer med grus og sand i lia opp for gården Heggjeruste ved veien opp til Tundradalen. Snitt i et lite massetak her viste 5 meter godt sortert grus og sand. Forekomsten kan ha betydning rent lokalt. Vifta er dekket av skog.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 1.66 m. Areal : 1869296 m2.
Volum : 3103031 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2%
Dyrka mark : 28%
Skog : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse