GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75645
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjåk sentrum
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468525 Y-koord: 6860833
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Deler av forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten består av mange øyer i elva. Øyene ligger fra 0-3 meter over grunnvannsnivået, men representerte likevel store volum. Materialtypen er grus og sand med en god del stein. Det er tidligere tatt ut store mengder fra elveløpet. NGU Rapport 93.148 beskriver massene langs elveløpet.

Bilder
1. Mot Lom ved Ånstad
2. Mot Skjåk ved Ånstad

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 1.00 m.

Kornfraksjoner

Sand : 35%
Grus : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468618 Y-koord: 6860684

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Sand : 35%
Grus : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468672 Y-koord: 6860962

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Fra elveør


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse