GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75649
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Høyhaugen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466079 Y-koord: 6862833
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Markert høy rygg i dalsiden med skrålag av sand og grus. Materialet synes å være sandig i bunn av massetaket med noe grovere stein/grus og noe blokk høyere opp i snittet. Ved siden av massetaket, noe lavere i terrenget er det morene. Mektigheter er opp til ca. 20-30 meter. Fjell er tydelig ut mot elva. Avsetningen er utbygd som et delta på nivå 639 m o.h. Aura har senere erodert seg gjennom avsetningen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Delta

Størrelse
Mektighet : 2.25 m. Areal : 387057 m2.
Volum : 870878 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Blokk : 5%
Dyrka mark : 18% Stein : 15%
Skog : 80% Grus : 35%
Sand : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466079 Y-koord: 6862833

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 45%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse