GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75651
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjeitryggen
(Sist oppdatert 25.jun.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skjåk (1518-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 462642 Y-koord: 6858800
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er ikke kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten er et opprinnelig et stort delta som stort sett er erodert bort slik at bare en smal rygg står igjen. Ved rotpunktet er det bare ei lita deltaflate igjen. Videre innover i dalen er det små rester av breelvavsatt materiale, men små mektigheter over morene. Avsetningen er en del av avsetningen på andre siden av elva, men er skilt fra denne av Sjølas erosjon. Den mektigste delen av forekomsten er en meget viktig lokal ressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Delta

Størrelse
Mektighet : 2.33 m. Areal : 1466845 m2.
Volum : 3417748 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Blokk : 3%
Skog : 90% Stein : 7%
Sand : 40%
Grus : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 462642 Y-koord: 6858800

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Stuff med lite aktivitet sett mot sør

Kornfraksjoner

Blokk : 3%
Stein : 7%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse