GRUSDATABASEN

Forekomstområde 75679
Skjåk (3433) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sota sæter
(Sist oppdatert 30.sep.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skridulaupen (1418-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 431868 Y-koord: 6853720
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Kartleggingsgrad

:

Deler av forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
Ved Sota sæter er det avsatt noe sand og grus langs bekken Sotgrove. Bekkeavsetningene har en til to meters mektighet. Både langs selve elveløpet og på land nedstrøms bekke-/elvemøtet er massene mer finkornet enn i uttaksområdet. Det er fortsatt mulig å ta ut masser langs bekken men massene synes ikke å være særlig egnet.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette
: Breelvavsetning : Vifte

Størrelse
Mektighet :

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 431816 Y-koord: 6853658

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse