GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76221
Ringebu (3439) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svartåa
(Sist oppdatert 23.jul.2012)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vinstra (1718-2)
Ringebu (1818-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 550973 Y-koord: 6840924
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse som synes å bestå av grove masser. I alle snitt er det sandig, grov grus med mye stein og en del blokk. Også Frya har veldig grove masser i sitt leie her.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.35 m. Areal : 298190 m2.
Volum : 700746 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 1% Blokk : 5%
Skog : 99% Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 550973 Y-koord: 6840924

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 30%
Grus : 45%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse