GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76633
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Høneren
(Sist oppdatert 27.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 550195 Y-koord: 6720966
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetningen er homogen i overflaten. Alle veiskjæringer og små snitt som gir innsyn, viser sandig, steinfattig grus. I massetaket ses finsand og silt ca. 2 meter under overflaten. Det samme er observert andre steder på avsetningen. Lagstillingen er gjennongående horisontal. Mot elva ser mektigheten ut til å være opp mot 12 meter over grunnvann. For øvrig ser bekkeravinene ut til å gå ned til grunnvannsspeilet, oggi en gjennomsnittlig mektighet ca. 8 meter. Forekomsten synes å være for finkornig til å være godt egnet til de fleste formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveslette

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 1332469 m2.
Volum : 9327280 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 0% Grus : 25%
Bebygd : 12% Sand : 75%
Dyrka mark : 21%
Skog : 67%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 550195 Y-koord: 6720966

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse