GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76635
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørum
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 547893 Y-koord: 6722961
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er i sør avgrenset av et parti med blokk i størrelse opp til 0,5-1 m3. Blokkene er kantete og korttranspotert. Det er sannsynlig at massene her er morene med erosjonshud. Det er tallrike spylerenner fra kote 265 til kote 275 ned lia sør for blokkområdet. Sletten er en sannsynlig bakevje-avsetning fra denne tilførselen. I en grøft sees sand og silt til 1 meters dyp. En grusrygg er mere blokkrik enn vanlig for avsetningen. Ryggen finnes igjen oppover i dalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveslette

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 348962 m2.
Volum : 1395846 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 22% Grus : 40%
Skog : 39% Sand : 60%
Dyrka mark : 39%

Prøver og analyser


Massetak 2

Markeringspunkt: Koordinater mangler

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av revehi i finkornige masser sett mot øst


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse