GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76637
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Begna bruk
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 549023 Y-koord: 6723736
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en stor og homogen breelvavsetning. Et gjennomgående trekk er at de øverste 2-3 meterne består av sandig grus med underliggende mer finkornig grusig sand. Massene er ensgradert og steinfri. Avsetningen har to utpregede nivåer: 170-172 og 175-177moh. Vannstand i Begna og Buvasselva gir grunnlag for et mektighetsanslag til grunnvannsspeil på gjennomsnittlig 12-14 meter. På østsida av Buvasselva ligger en liten erosjonsrest av glasifluvialt materiale. Her er det noe stein og blokk i overflata. Det er sporadisk uttak av masser i terrassekanten ned mot elvesletta.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveslette

Størrelse
Mektighet : 12.00 m. Areal : 1860408 m2.
Volum : 22324894 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 0% Grus : 40%
Dyrka mark : 7% Sand : 60%
Bebygd : 15%
Skog : 79%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 549023 Y-koord: 6723736

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: Koordinater mangler

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse