GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76639
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Haugsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 545940 Y-koord: 6724294
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med masser i fraksjonene mellomsand til grov grus. Lite grov grus og nesten ikke stein og blokk. I nord avgrenses forekomsten av Begna med erosjonsskråning på opptil 25 meters høyde. Mot sør er begrensningen morene og fjell. Et par grytehull finnes i sydlige delen av forekomsten. En gjennomsnittlig mektighet på 15 meter ned til grunnvannsnivå synes å være rimelig. Massene synes å være for finkornige til å betegnes som godt egnet til byggetekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveslette

Størrelse
Mektighet : 13.00 m. Areal : 302033 m2.
Volum : 3926427 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 2% Grus : 50%
Dyrka mark : 24% Sand : 50%
Bebygd : 31%
Skog : 43%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 545940 Y-koord: 6724294

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse