GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76641
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Oppheim
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 545060 Y-koord: 6724318
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en erosjonsrest som står igjen som en rygg i dalen. Avgrenses av Begna på en side og av myr med grunnvann i dagen på den andre. Lommer med finsand forekommer. For øvrig består massene av grov grus i de øverste to-tre meterne. Dypere er det mere sandige, godt sorterte masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Esker

Størrelse
Mektighet : 5.99 m. Areal : 47994 m2.
Volum : 287486 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 3% Stein : 5%
Skog : 98% Grus : 45%
Sand : 50%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse