GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76651
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vidalen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strømsåttbygda (1715-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 545328 Y-koord: 6704898
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er avgrenset som et større område i bunnen av Vidalen hvor sanden og grusen i hovedsak opptrer i hauger og som tynt dekke med liten utstrekning. Området er drøye 3,5 km langt og strekker seg fra Gravvatnet i sør og nordover til Beinsetra. Forekomsten er kartlagt ved hjelp av enkel befaring og flyfototolkning. Uregelmessig oppbygging gjør den vanskelig å volumberegne. Snitt langs veien viser at massene varierer sterkt fra sted til sted, alt fra finsand et sted til grov stein et annet sted. Sand synes å dominere.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Dødisterreng

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 545392 Y-koord: 6705132

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse