GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76653
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Dundermoen
(Sist oppdatert 22.jul.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 539757 Y-koord: 6712787
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er flyfotografert og grensene er trukket med betydelig usikkerhet. Det må antas at grusdekket stedvis kan være tynt eller usammenhengende. Det er vanskelig å volumberegne forekomsten. Skjæringer langs Vassfarveien viser at løsmassene består av grus og sand. Tilsvarende masser kan også finnes andre steder i området.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 230257 m2.
Volum : 690772 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse