GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76659
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kristiansmoen
(Sist oppdatert 22.jul.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540590 Y-koord: 6725022
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse med hovednivå ca. 183 moh. Den er høyest inn mot dalsiden mens det er flere nivå ut mot Begna. Lengst mot nord i forekomsten er det et nivå mellom 170-175 moh. Overflata er preget av rundet blokk. Prøve er tatt nordøst for Rynning lengst sør i forekomsten. Øverst var materialet sandig grus. På ca. 1 meters dyp var det tilsynelatende ensgradert sand. Ca. 100 meter nord for husene på Kristiansmoen er det en fjellrygg som skiller denne forekomsten fra neste forekomst, Midtmoen. Forekomsten synes ikke interessant for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 207012 m2.
Volum : 1449087 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 18%
Dyrka mark : 31%
Skog : 51%

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse