GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76661
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Midtmoen
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540448 Y-koord: 6726128
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en terrasse på sørsiden av elva Muggedøla. Avgrensningen er gjort etter vurdering av mektighet over fjell og vannivå i Begna. Det er fjell i dagen ca. 30-40 meter nord for den nordligste delen av avsetningen. Muggedøla går også på fjell i dette området. Et nedlagt grustak er tidligere brukt som søppelplass. På østsiden av veien er det campingplass med noen hytter. Ingen tydelig lagdeling å se i grustaket da det er mye nedrast materiale. Grus er den dominerende kornfraksjonen i snittet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 75202 m2.
Volum : 376010 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 2% Stein : 10%
Bebygd : 13% Sand : 20%
Skog : 16% Grus : 70%
Dyrka mark : 69%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540448 Y-koord: 6726128

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 20%
Grus : 70%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse