GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76663
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinsrud
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540934 Y-koord: 6727532
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning langs dalen, samt den delen av elvesletta mellom Begna og terrassenivået 185-188 som har mektighet større enn ca. 2 meter. I den sørligste delen av elvesletta er det tatt ut noe grus. Fjell danner den vestlige avgrensningen og Begna den østlige. Fjellet kommer fram i dagen ved Begna. Ved den sørligste delen av avsetningen er det observert mye finsand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Elveslette
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 572249 m2.
Volum : 2288998 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 9% Stein : 10%
Dyrka mark : 28% Sand : 30%
Skog : 63% Grus : 60%

Prøver og analyser


Massetak 61

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 540861 Y-koord: 6727743

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Snitt i massetaket sett mot nord


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse