GRUSDATABASEN

Forekomstområde 76669
Sør-Aurdal (3449) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Solbakken
(Sist oppdatert 28.aug.2011)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hedalen (1716-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 542733 Y-koord: 6724510
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning som tolkes å være dannet rundt en dødisrest. Inn mot dødisresten ser avsetningen ut til å bestå av finkornige, sandige masser. Ellers gir graving med spade inntrykk av steinholdige grusmasser. Morene er observert i en liten veiskjæring. Anslått gjennomsnittlig mektighet ca. 5 meter. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Erosjonsrest
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 70759 m2.
Volum : 353796 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 11%
Dyrka mark : 22%
Skog : 67%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse